ES000805-SISTOMAT-PC

SISTOMAT-PC


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Asktransport
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Avsvavling
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biogas
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Fjärrvärme
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kemisk rening/ tredje steget
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kraftverk > 100 MW
 • Kylning och kondensat
 • Livsmedel
 • Luktborttagning
 • Marine
 • Matarvattensystem
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Raffinaderier
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Rökgasavsvavlingsanläggningar
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Slambehandling
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • System
 • Tryckavlopp
 • Turbinoljeförsörjning
 • Vatten
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Värmebärarmedia, hetvatten
 • Ytbehandling
 • Ångkrets