ES000501-S-SR-SP

S/SR/SP - CR/CM


Huvudsakliga användningsområden

 • Allmän process
 • Avloppsvattentransport
 • Avsaltning
 • Behållarrengöring
 • Bevattning
 • Biobränslen
 • Biogas
 • Biologisk rening/ andra reningssteget
 • Boosterpumpar
 • Brandbekämpnings-och sprinkleranläggning
 • Brunn/ grundvatten
 • Bryggerier
 • Dränering
 • Dräneringspumpstationer
 • Energi
 • Farmaci/Bioteknologi
 • Gastankers
 • Industri-och processteknik
 • Industriavloppsvatten
 • Insjö
 • Kemi
 • Kemikalie-och produkttransport
 • Kommunalt avloppsvatten
 • Kylning och kondensat
 • Kärnkraftverk
 • Livsmedel
 • Marine
 • Marinen
 • Mekanisk rening/ första steget
 • Offshore plattformar
 • Offshoreplattformar
 • Olja/Gas
 • Passagerarskepp och färjor
 • Petrokemi
 • Pipelines, Tanklagring
 • Primärt kretslopp
 • Raffinaderier
 • Regnvattenanvändning
 • Reningsverk
 • Råoljetankers
 • Rökgasavsvavling
 • Sekundärt kretslopp
 • Shipping/skeppsbyggnad
 • Simbadsteknik
 • Sjövatten (inloppstation)
 • Snökanoner
 • Socker
 • Specialprocesser
 • Stål
 • Torrlastfartyg
 • Tryckökning brandpumpar
 • Turbinoljeförsörjning
 • VVS
 • Vattenförsörjning
 • Vattenrening
 • Vattentransport
 • Vattentömning
 • Ytavvattning
 • Ytbehandling
 • Översvämmning/regnvattencisterner
 • Översvämningskontroll/invattning pumpsta
 • Övriga fartyg

Ytterligare teknisk information om S/SR/SP - CR/CM